water -2

درباره شرکت میراد بیشتر بدانید

کمبود منابع آبی از یک طرف و افت کیفیت منابع موجود در کشور از سوی دیگر باعث بروز نگرانیهای جدی در تامین آب گردیده است. محدودیت منابع آبی در برخی مناطق ، لزوم برنامه ریزی در جهت استفاده از منابع غیر متعارف، مانند منابع آبی شور و لبشور را ایجاب میکند که بایستی از این منابع به طور بهینه استفاده گردد، امروزه برای تصفیه آب و کاهش نمک های محلول در آب که موجب ایجاد سختی بالا در آب شده و در نهایت موحب بروز پدید رسوب گذاری و با حتی غیر قابل مصرف بودن آب شُرب یا سایر مصارف صنعتی می شوند. روش های متفاوتی نظیر تقطیر، اسمز معکوس (RO)، دی یونایزر (رزین های تبادل یونی) و ... وجود دارد. بهترین روش برای کاهش نمک ها، استفاده از روش اسمز معکوس (RO) است.

دستگاه تصفیه آب و آب شیرین کن صنعتی

ایده ساخت دستگاه میراد بر اساس تلفیق دو روش نوین تصفیه آب یعتی اسمز معکوس و رسوب زدایی مغناطیسی شکل گرفته است. هرکدام از روش های فوق مزایا و معایبی دارند که با ایده شکل گرفته نه تنها بسیاری از معایب ذکر شده برای سسیتم اسمز معکوس مرتفع شده بلکه مزایای زیادی نیز به آن افزوده شده است.

تصفیه آب و آب شیرین کن صنعتی

گالری تصاویر